Ramon d'Abadal i de Vinyals.
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Obra personal: 

Llibres

Catalunya carolíngia. Volum II. Els diplomes carolíngis a Catalunya (primera i segona part). Barcelona: IEC, 1926-1952.

Renovación y tradición. Paris: S.C.I.E, 1938.

Efemèrides mil·lenàries, 949-1949: el monestir de Sant Pere del Burgal. Vic: s.n., 1949.

La batalla del adopcionismo en la desintegración de la Iglesia visigoda. Barcelona: s.n., 1949.

El comte Bernat de Ribagorça i la llegenda de Bernardo del Carpio. Madrid: s.n., 1951.

La Plana de Vich en els segles VIII i IX, 717-886. Conferència llegida el dia 9 de setembre del present any 1954 a la sala de la Biblioteca Episcopal de Vich. Vic: s.n., 1954.

Catalunya carolíngia. Volum II. Els comtats de Pallars i Ribagorça (primera i segona part). Barcelona: IEC, 1955.

La expedición de Carlomagno a Zaragoza en 778: el hecho histórico, su carácter y su significación. Pamplona: Diputación Foral de Navarra, 1956.

Del reino de Tolosa al reino de Toledo: discurso leído el día 27 de noviembre de 1960. Madrid: RAE, 1960.

Com Catalunya s’obrí al món mil anys enrere. Barcelona: Rafael Dalmau, 1960.

Alfons “el Cast”, el primer comte-rei. Barcelona: Aedos, 1961.

L’abat Oliba: bisbe de Vic i la seva època. Barcelona: Aedos, 1962.

La llegenda i la historia. Discurs presidencial llegit en la commemoració anyal dels Jocs Florals de Barcelona, el primer diumenge de maig del 1963. Vic: l’autor, 1963.

La immigració francesa en el segle XVI i l’aparició de les “cases pairals” catalanes. Mataró: Caixa d’Estalvis, 1965.

Els primers comtes catalans. Biografies catalanes. Vol. 1. Barcelona: Teide, 1958.

La família del primer comte barceloní, Bera. Barcelona: Museo de Historia de la Ciudad, 1967.

Els precedents antics a la història de Catalunya. Barcelona: Selecta, 1967.

El dominio carolingio en la marca peninsular hispánica, siglos IX y X. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Instituto Jerónimo Zurita, 1968.

Dels visigots als catalans. Vol. 1 i 2. Edició a cura de Jaume Sobrequés i Callicó. Barcelona: Edicions 62, 1969.

Catalunya fa mil anys: notes històriques en ocasió del mil·lenari. Barcelona: Generalitat de Catalunya; Comissió del Mil·lenari del Naixement Polític de Catalunya, 1989.

Les lliçons de la història: reflexions sobre Espanya, Castella, Catalunya. Edició i introducció a cura de Francesc Vilanova. Barcelona: La Magrana, 2010.

 

Articles i capítols en altres obres

“El pseudoarquebisbe de Tarragona Cesari i les preteses butlles de Santa Cecília”. La Paraula Cristiana [Barcelona], vol. 6, núm. 34 (1927), p. 316-345.

“Origen y proceso de la consolidación de la sede ribagorzana de Roda”. Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón [Saragossa], vol. 5 (1952), p. 7-52.

“La data i el lloc de la mort del comte Berenguer Ramon I”. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics [Barcelona], vol. 1 (1952), p. 43-44.

“El Paso de Septimania del dominio godo a través de la invasión sarracena”. Cuadernos de Historia de España [Barcelona], vol. 19 (1953), p. 5-20.

“Com neix i creix un gran monestir pirinenc abans de l’any mil: Eixalada Cuixà”.  Analecta Montserratensia [Montserrat], vol. 8 (1954-1955), p. 124-338.

“La Catalogne sous l’empire de Louis le Pieux: première partie, 814-828”. Études Roussillonnaises: revue d’histoire et d’archéologie méditerranéennes [Perpinyà], vol. 4 (1954-1955), p. 239-272.

“Els preceptes comtals carolingis per al Pallars”. Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona [Barcelona], vol. 26 (1955-1956), p. 11-60.

“La Catalogne sous l’empire de Louis le Pieux: deuxième partie, la situation ecclésiastique en Catalogne pendant l’empire de Louis”. Études Roussillonnaises: revue d’histoire et d’archéologie méditerranéennes [Perpinyà], vol. 5 (1956), p. 31-50.

“La Catalogne sous l’empire de Louis le Pieux: troisième partie”. Études Roussillonnaises: revue d’histoire et d’archéologie méditerranéennes [Perpinyà], vol. 5 (1956), p. 147-177.

“La fundació del monestir de Ripoll”. Analecta Montserratensia [Montserrat], vol. 9 (1956), p. 187-197.

“À propos du legs visigothique en Espagne”. A: Caratteri del secolo VII in Occidente, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’ Alto Medioevo. Spoletto, s.n., 1958, p. 547-548.

“La Catalogne sous l’empire de Louis le Pieux: quatrième partie”. Études Roussillonnaises: revue d’histoire et d’archéologie méditerranéennes [Perpinyà], vol. 6 (1958), p. 67-75.

“L’esperit de Cluny i les relacions de Catalunya amb Roma i la Itàlia en el segle x”. Studi Medievali [Spoleto], tercera sèrie, vol. 2-1 (1961), p. 3-41.

“La institució comtal carolíngi en la pre-Catalunya del segle ix”. Anuario de Estudios Medievales [Barcelona], vol. 1 (1964), p. 29-75.

“À propos de la «domination» de la maison comtale de Barcelone sur le Midi français”. Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale [Tolosa], vol. 76, núm. 68 (1964), p. 315-345.

“Pedro el Cerimonioso y los comienzos de la decadencia política de Cataluña”. A: Menéndez Pidal, Ramón (dir.). Historia de España. Madrid: Espasa Calpe (1967), p. 9-203.

“Els primers comtes catalans”. A: Història de Catalunya. Vol. 1. Madrid: Cupsa; Barcelona: Planeta, 1979, p.13-313.

“Les lliçons de la historia”. Manuscrits: revista d’història moderna [Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona], núm. 16 (1998), p. 285-304.

Estudis sobre la seva figura: 

Bibliografia

BARRAL I ALTET, Xavier. L’aportació de Ramon d’Abadal al coneixement de l’arqueologia i de l’art medieval a Catalunya. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1989.

COLL I ALENTORN, Miquel. “Abadal en la nostra historiografia”. Serra d’Or [Montserrat], núm. 125 (1970), p. 33-34.

FONT I RIUS, Josep M. “Don Ramón de Abadal y de Vinyals”. Separata de: Anuario de Estudios Medievales, núm. 3 (1966), p. 615-628.

—. Discurso pronunciado el dia 8 de octubre en la sala de la columna en la solemne sesión de imposición de la medalla de la ciudad al Excelentisimo Senyor D. Ramon de Abadal Vinyals, Académico de la Historia. Vic: Ajuntament de Vic, 1961.

—. Don Ramón de Abadal y la historia del derecho. Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1988.

MUNDÓ, Manuel [et al.]. Ramon d’Abadal i de Vinyals: commemoració del centenari del seu naixement. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1989.

PLA, Josep. Homenots: novena sèrie, Ramon d’Abadal, Joan Fuster, Josep M. Cruzet, F. Duran Reynals, R.M. Roca i Sastre. Barcelona: Selecta, 1962.

PIÑOL, Josefa. “Bibliografia de Ramon d’Abadal”. Ausa, vol. 6, núm. 66-67 (1970), p. 210-222.

PORCEL, Baltasar. Grans catalans d’ara. Barcelona: Destino, 1972.

RIQUER I PERMANYER, Borja de (dir.). Ramon d’Abadal i de Vinyals: 1888-1970: una biografia. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Lletres, Departament d’Història Moderna i Contemporània, 1995.

RUBIÓ I BALAGUER, Jordi. “Ramon d’Abadal i de Vinyals”. Ausa [Vic], vol. 6, núm. 66-67 (1970), p. 205-209.

—. “El triomf d’Abadal sobre la circumstància”. Serra d’Or [Barcelona], núm. 125 (febrer 1970).

—. Mestres, companys i amics. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991.

SALARICH I TORRENTS, Miquel M.; YLLA-CATALÀ I GENÍS, Miquel S. Viguetans il·lustres. Vic: Publicacions del patronat d’Estudis Osonencs, 1983.

SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume [et al.]. Epistolari de Raimon d’Abadal i Calderó amb Ramon d’Abadal i de Vinyals i Ferran Valls i Taberner: 1909-1940. Barcelona: PPU, 1992.

VILANOVA, Francesc. Ramon d’Abadal: entre la història i la política: 1888-1970. Lleida: Pagès, 1996.

—. “La modernitat historiogràfica de Ramon d’Abadal i de Vinyals. A propòsit d’un text inèdit”. Manuscrits: revista d’història moderna [Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona], núm. 16 (1998), p. 273-284.

—. “Ramon d’Abadal i de Vinyals: construir una historiografía conservadora catalana en el siglo xx”. Historiografía [Saragossa], núm. 4 (juliol-desembre 2012), p. 62-83.

 

Fonts d’arxiu

Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans

-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]